top of page
Privacy

Privacyverklaring Gerident B.V.

 

Wij zijn Gerident Wij zijn gevestigd aan de Goudwerf 12 in [Beuningen, Gelderland. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92147909.

 

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over wat wij met uw gegevens doen als Gerident. Wij kunnen deze privacyverklaring af en toe bijwerken. De meest recente versie vindt u altijd op deze website.

 

Categorieën van persoonsgegevens en ons doel

Gerident  verwerkt persoonsgegevens over de volgende groepen: websitebezoekers, huidige en voormalige patiënten, huidige en voormalige medewerkers, sollicitanten en externe relaties zoals contactpersonen van leveranciers. Welke persoonsgegevens we voor elke groep verwerken, kan variëren en hebben we vastgelegd in ons verwerkingsregister. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Over het algemeen zijn deze doeleinden gerelateerd aan het feit dat wij een tandheelkundige instelling zijn.

 

Websitebezoekers

Door gebruik te maken van de website en de diensten die erop beschikbaar zijn, kunt u bepaalde informatie aan ons achterlaten, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, via cookies of door u te abonneren op de vacaturenieuwsbrief. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw IP-adres, uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie alleen om onze website te beveiligen, contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden of op uw sollicitatie te reageren.

 

Patiënten

Wij moeten persoonlijke informatie van onze patiënten verwerken om ons werk te kunnen doen. Daarom verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres en telefoonnummer om contact met u op te nemen en afspraken te plannen, evenals facturatie- en verzekeringsinformatie voor transacties.

 

Medewerkers

Voordat u als medewerker begint, ontvangt u gedetailleerdere informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via onze interne privacyverklaring.

 

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert naar een baan, zullen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken om onze sollicitatieprocedure uit te voeren. Uw cv en sollicitatiebrief kunnen veel persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw naam, adres, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en een foto als u deze bij uw brief of cv voegt. Ook is het mogelijk dat wij u screenen voorafgaand aan een aanstelling.

 

Externe relaties

Wij verwerken ook persoonsgegevens van contactpersonen die werkzaam zijn voor onze leveranciers, externe partijen waarmee we samenwerken en andere externe relaties voor contactdoeleinden. In veel gevallen gaat het alleen om een naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag. Soms omdat u ons toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld om sollicitatiegegevens 1 jaar te bewaren), maar vaker omdat dit wettelijk verplicht is (voor verzekering, facturatie en/of belasting) of omdat we een overeenkomst met u hebben (als werknemer of patiënt).

 

In andere gevallen gebruiken we de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang': het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een specifiek doel te vervullen. Bijvoorbeeld, als we mailings versturen, kunt u zich altijd uitschrijven.

 

Gebruik van derden voor gegevensverwerking

We schakelen ook derden in om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze staan bekend als verwerkers, en we sluiten verwerkingsovereenkomsten met hen af wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld, we gebruiken derden voor verwerkingsactiviteiten, zoals hosting, onze Microsoft tenants en andere diensten. Dit doen we altijd op een zorgvuldige manier en hiervoor nemen we de benodigde organisatorische, technische en contractuele maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. Als dit wettelijk vereist is, delen we uw persoonsgegevens met de relevante autoriteiten. We dragen geen persoonsgegevens over aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder adequate waarborgen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en we houden ons aan bewaartermijnen die door wettelijke bepalingen zijn vastgesteld. Patiëntinformatie wordt bewaard voor … jaar. Voor externe relaties wordt de contactinformatie bewaard zolang we dit nuttig achten of totdat de betrokkenen aangeven geen contact meer op prijs te stellen. Voor sollicitanten verwijderen we uw gegevens 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als we uw gegevens langer willen bewaren, vragen we om uw toestemming. Wanneer u als medewerker begint, worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier en worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met het interne privacybeleid voor medewerkers.

 

Beveilligen van persoonsgegevens

We beschermen uw gegevens met passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld, alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zijn verplicht tot geheimhouding. Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens.

 

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn, hebben we op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden via hyperlinks. Wij wijzen u erop dat bij het bezoeken van deze websites de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derde partijen van toepassing zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u ze verder gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of de verwerking van persoonsgegevens door deze websites van derden.

 

Gebruik van cookies

Voor een optimale werking van onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Deze bestanden zijn onmisbaar voor een soepele en functionele navigatie op onze website.

 

Hoe We Cookies Gebruiken:

  • Essentiële en Functionele Cookies: Onze website maakt uitsluitend gebruik van essentiële en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en het waarborgen van uw gebruiksgemak. Ze helpen ons bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden en een veilige verbinding te bieden. Volgens de wet vereisen deze cookies geen expliciete toestemming van uw kant.

We benadrukken dat we geen marketingcookies gebruiken voor het verzamelen van gegevens over uw surfgedrag voor advertentiedoeleinden. Onze prioriteit ligt bij het garanderen van de functionaliteit en veiligheid van onze site, terwijl we uw privacy respecteren.

 

Wij zijn volledig toegewijd aan de bescherming van uw privacy. Daarom gebruiken we cookies strikt voor de noodzakelijke functionaliteit van onze website, zonder uitzondering. Dit zorgt ervoor dat uw ervaring op onze site zowel veilig als efficiënt is, zonder inbreuk op uw persoonsgegevens. Uw vertrouwen is onze hoogste prioriteit, en wij streven ernaar dit te behouden door transparant te zijn over ons gebruik van cookies en door te garanderen dat dit beperkt blijft tot essentiële functionaliteiten.

 

 

Uw rechten

De AVG geeft u bepaalde rechten als individu. Lees hieronder welke rechten en hoe deze uit te oefenen:

  • Recht op informatie. U heeft het recht te weten welke gegevens wij over u verwerken en met welk doel. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  • Recht op inzage. U kunt inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij verwerken en u heeft recht op een kopie van die gegevens.

  • Recht op rectificatie. Als de persoonsgegevens die wij verwerken onjuist zijn, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Bijvoorbeeld als uw adres is gewijzigd.

  • Recht op gegevenswissing. Als uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, heeft u het recht deze gegevens te laten wissen. Wij zijn verplicht deze informatie te verwijderen als u ons hierom vraagt. Bijvoorbeeld als u niet meer in onze database wilt staan als sollicitant omdat u een andere baan heeft geaccepteerd. In bepaalde situaties moeten we uw gegevens bewaren vanwege wettelijke verplichtingen. Als dat het geval is, informeren we u dat we uw informatie niet kunnen verwijderen.

  • Recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u in bepaalde situaties de gegevens die wij over u hebben, kunt laten overdragen naar bijvoorbeeld een andere tandarts. Maar dit is alleen mogelijk als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze gegevens of als er een overeenkomst is.

  • Recht op beperking. In sommige gevallen kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk laten blokkeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen uw foto op een website.

  • Recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u een geldige reden heeft, zullen wij de verwerking stopzetten. Bijvoorbeeld als u geen informatie meer van onze organisatie wilt ontvangen via direct marketing.

  • Intrekken van toestemming. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Bijvoorbeeld door u af te melden voor een nieuwsbrief.

 

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dpo@europeandentalgroup.eu. Uw verzoek wordt beantwoord en - indien mogelijk - binnen een maand afgehandeld.

 

Klachten of vragen

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@europeandentalgroup.eu. Daarnaast heeft u het recht om een officiële klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland kunt u contact opnemen met de "Autoriteit Persoonsgegevens" https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

bottom of page